توجه داشته باشید، گذرواژه ورود به این سامانه جدا از گذرواژه سامانه ایمیل دانشگاه است.

اگر برای اولین بار به این سامانه وارد می‌شوید، لازم است گذرواژه خود را بازیابی نمایید .