توجه داشته باشید، گذرواژه ورود به این سامانه جدا از گذرواژه دیگر سامانه‌های این مدیریت و دانشگاه است.

اگر برای اولین بار به این سامانه وارد می‌شوید، لازم است گذرواژه خود را بازیابی نمایید .